php 数组排序函数

本文介绍了6种php数组排序函数,希望对各位有帮助。

 • sort() – 对数组进行升序排列(传引用,会修改原数组)

 • rsort() – 对数组进行降序排列(传引用,会修改原数组)

 • asort() – 根据关联数组的值,对数组进行升序排列

 • ksort() – 根据关联数组的键,对数组进行升序排列

 • arsort() – 根据关联数组的值,对数组进行降序排列

 • krsort() – 根据关联数组的键,对数组进行降序排列

<?php
/**
 * Created by PhpStorm.
 * User: Administrator
 * Date: 2019/3/12
 * Time: 9:46
 */
$arr = ['Tom'=>'11','Jerry'=>20,'heros'=>['caption','superman']];
print_r($arr);
sort($arr);
print_r($arr);
rsort($arr);
print_r($arr);
asort($arr);
print_r($arr);
ksort($arr);
print_r($arr);
arsort($arr);
print_r($arr);
krsort($arr);
print_r($arr);

执行结果如下

Array
(
  [Tom] => 11
  [Jerry] => 20
  [heros] => Array
    (
      [0] => caption
      [1] => superman
    )
)
Array
(
  [0] => 11
  [1] => 20
  [2] => Array
    (
      [0] => caption
      [1] => superman
    )
)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => caption
      [1] => superman
    )
  [1] => 20
  [2] => 11
)
Array
(
  [2] => 11
  [1] => 20
  [0] => Array
    (
      [0] => caption
      [1] => superman
    )
)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => caption
      [1] => superman
    )
  [1] => 20
  [2] => 11
)

需要注意的就是php中对数组的处理都是引用处理,就是会修改原数组,所以如果不想修改原数组,建议创建一个新的数组机进行排序操作。

当然一般当我们想要进行排序的时候,我们还是希望原数组修改成排序后的数组的.

更多PHP相关知识,请访问PHP中文网!

以上就是php 数组排序函数的详细内容,更多请关注求知技术网其它相关文章!

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注