golang 定时任务

前提:github.com/robfig/cron

  package main

import (
  "github.com/robfig/cron"
  "log"
  "fmt"
)

type TestJob struct {
}

func (this TestJob)Run() {
  fmt.Println("testJob1...")
}

type Test2Job struct {
}

func (this Test2Job)Run() {
  fmt.Println("testJob2...")
}

//启动多个任务
func main() {
  i := 0
  c := cron.New()

  //AddFunc
  spec := "*/5 * * * * ?"
  c.AddFunc(spec, func() {
    i++
    log.Println("cron running:", i)
  })

  //AddJob方法
  c.AddJob(spec, TestJob{})
  c.AddJob(spec, Test2Job{})

  //启动计划任务
  c.Start()

  //关闭着计划任务, 但是不能关闭已经在执行中的任务.
  defer c.Stop()

  select{}
}

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注