Golang常见的转义字符

案例一

/*
 1. \t 一个制表位,实现对齐的功能
 2. \n  换行符
 3.  \\  一个 \
 4.  \"  一个"
 5.  \r 一个回车
*/

package main

import (
  "fmt"
)

func main() {
  fmt.Println("姓名\t年龄\t籍贯\t地址\njohn\t20\t河北\t北京")
  fmt.Println("\\")
  fmt.Println("\"")
  fmt.Println("a\nb")
  fmt.Println("tom\rjac")
  fmt.Println("tom\tand\t\"jackk\"")
}

案例二

package main

import (
  "fmt"
)

func main() {
  fmt.Println("tome\tjack")
  //如果希望一次性注释 ctrl + / 第一次表示注释,第二次取消注释
  fmt.Println("hello\nworld")
  fmt.Println("C:\\User\\Administrator\\Desktop\\Go语言\\资料")
  fmt.Println("tom说\"i love you\"")
  // \r 回车,从当前行的最前面开始输出,覆盖掉以前内容
  fmt.Println("天龙八部雪山飞狐\r张飞厉害")
  fmt.Println("helloworldhelloworldhelloworldhelloworl\n",
    "dhelloworldhelloworldhelloworldhelloworldhelloworldhellowor\n",
    "ldhelloworldhelloworldhelloworldhelloworldhelloworldhelloworl\n",
    "dhelloworldhelloworldhelloworldhelloworldhelloworldhelloworldhel\n",
    "loworldhelloworldhelloworldhelloworldhelloworldhelloworldhellowor\n",
    "ldhelloworldhelloworldhelloworldhelloworldhelloworldhelloworld")
}

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注