golang变量的作用域测试

1) 一个golang代码main.go

package main

import (
    "fmt"
)

var a string // 定义一个string类型的全局变量a

func main() {
  a = "male"
  fmt.Println(a)

  f1()
}

func f1() {
  // var a string = "female" // 这个是一条语句,定义一个局部变量a
  a := "female" // 这个是两条语句 var a string ;  a = "female",虽然和上面的效果一样,但是是不一样的
  fmt.Println(a)

  f2()

  for i := 1; i < 2; i++ {
    fmt.Println(a)
  }

  f2()

}

func f2() {
  fmt.Println(a)
}

2) 执行

go run main.go

male
female
male
female
male

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注