java selenium 的使用

java selenium 的使用

selenium元素定位 1.selenium定位方法 Selenium提供了8种定位方式。 idnameclass nametag namelink textpartial link textxpathcss...
centos如何挂载磁盘

centos如何挂载磁盘

1:查看服务器上未挂载的磁盘(磁盘有普通磁盘,高效磁盘,SSD磁盘);命令如下: fdisk -l 从上图可以看出,服务器的...