dedecms关键词替换方案

本篇文章主要讲述了dedecms关键词替换方案,根据频率先替换长尾关键词再替换主关键词,本篇章具有一定的参考价值,感兴趣的朋友可以了解一下。

问题:在使用dedecms的文档关键词替换功能时,会造成交叉替换

如:

长尾关键词1:男人喝金丝皇菊有什么好处?

长尾关键词2:喝金丝皇菊有什么好处?

主关键词3:金丝皇菊

使用系统默认的功能时,在替换主关键词的时候,会将上面已经替换好的长尾关键词中的“金丝皇菊”也替换掉,从而破坏了原有的长尾关键词锚文本。

解决思路:

1.先将要替换的关键词替换成类似:

关键词1:'#####0#####'
关键词2:'#####2#####'
关键词3:'#####3#####'
再进行以上替换操作的时候,我们需要保存关键词所对应的锚文本,如:
'#####0#####' –> 关键词1的锚文本
'#####1#####' –> 关键词2的锚文本
'#####2#####' –> 关键词3的锚文本
等全部替换完毕后,我们最后再恢复回来
这里,我们主要修改:include/arc.archives.class.php 文件
修改部分如下:

//高亮专用, 替换多次是可能不能达到最多次
function _highlight($string, $words, $result, $pre) {
  global $cfg_replace_num;
  //   if (version_compare(PHP_VERSION, '5.5.0', '>='))
  //   {
  //     $string = $string[0];
  //     $pre = $pre[0];
  //   }
  
  //修改 Start
  $replaced_array = array();
  $replaced_tiems = 0;
  //修改 End
  
  $string = str_replace('\"', '"', $string);
  if ($cfg_replace_num > 0) {
    foreach ($words as $key => $word) {
      if ($GLOBALS['replaced'][$word] == 1) {
        continue;
      }
      //修改 Start
      $replace_string = '#####' . $replaced_tiems . '#####';
      $replaced_array[$replace_string] = $result[$key];
      $string = preg_replace("#" . preg_quote($word) . "#", $replace_string, $string, $cfg_replace_num);
      $replaced_tiems+= 1;
      //修改 End
      //       $string = preg_replace("#".preg_quote($word)."#", $result[$key], $string, $cfg_replace_num);
      if (strpos($string, $word) !== FALSE) {
        $GLOBALS['replaced'][$word] = 1;
      }
    }
    //修改 Start
    foreach ($replaced_array as $k => $v) {
      $string = str_ireplace($k, $v, $string);
    }
    //修改 End

  } else {
    $string = str_replace($words, $result, $string);
  }
  return $pre . $string;
}

注意:这里我们需要在后台修改文档关键词的频率,默认是 频率高的优先替换,频率低的后替换

相关教程:PHP视频教程

以上就是dedecms关键词替换方案的详细内容,更多请关注求知技术网其它相关文章!

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。