centos查看安装了哪些软件的方法

使用rpm查询centos已经安装的所有软件包:

rpm -qa
rpm -qa|less//分页列出安装包信息

[root@localhost /]# rpm -qa|less
linux-firmware-20180911-69.git85c5d90.el7.noarch
kbd-legacy-1.15.5-15.el7.noarch
kbd-1.15.5-15.el7.x86_64
bash-4.2.46-31.el7.x86_64
NetworkManager-tui-1.12.0-6.el7.x86_64
nss-softokn-freebl-3.36.0-5.el7_5.x86_64
grub2-2.02-0.76.el7.centos.x86_64
glibc-2.17-260.el7.x86_64
authconfig-6.2.8-30.el7.x86_64
libstdc++-4.8.5-36.el7.x86_64
irqbalance-1.0.7-11.el7.x86_64
popt-1.13-16.el7.x86_64
biosdevname-0.7.3-1.el7.x86_64
libattr-2.4.46-13.el7.x86_64
iprutils-2.4.16.1-1.el7.x86_64
libselinux-2.5-14.1.el7.x86_64
sudo-1.8.23-3.el7.x86_64
keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64
libsysfs-2.1.0-16.el7.x86_64

RPM是Red-Hat Package Manager(RPM软件包管理器)的缩写,这一文件格式名称虽然打上了RedHat的标志,但是其原始设计理念是开放式的,包括OpenLinux、S.u.S.E.以及Turbo Linux等Linux的分发版本都有采用。

相关视频教程推荐:linux视频教程